Social Icons

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รุ่นบารมี ๙๐ ผลงาน สันติ พิเชฐชัยกุล


บารมี 90
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (พระเทพวิทยาคม) 
วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด   
จ. นครราชสีมา


ออกแบบเหรียญโดย  อ.สันติ  พิเชฐชัยกุล  
ปฏิมากรไทย ผู้สร้างชื่อเสียงชั้นนำในอเมริกา


เพื่่่อสมทบทุน ก่อสร้างหอพะไตรปิฎก พรหมวชิรญาณ 
วัดบ้านหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
พระกริ่งเทพวิทยาคม รุ่นบารมี๙๐

วาระ ๑

พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล รุ่น " บารมี ๙๐ " หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ณ พระอุโบสถ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

วาระ ๒

ภาพพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดบ้านไร่ จ. นครราชสีมา
วันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

เมตตาอธิฐานจิต และเป็นประธานจุดเทียนชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไฟพระฤกษ์
พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่ง และเหรียญพระเทพวิทยาคม 
(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
 รุ่นบารมี ๙๐

ณ อุโบสถวัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๑๙ น.

***************
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จุดเทียนชัย
รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์นั่งปรกอธิฐานจิตภาวนา
๑.  พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ)           วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒.  พระสุนทรธรรมานุวัตร(หลวงพ่อเอียด)  วัดไผ่ล้อม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศีอยุธยา
๓.  พระมงคลสุธี (หลวงพ่อแขก)                 วัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
๔.  พระมงคลสุทธิคุณ(หลงงพ่อฟู)              วัดบางสมัคร อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕.  พระสิริธีรคุณ(หลวงพ่อพรหมา)              วัดยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพมหานนคร
๖.  พรุครูสุวรรณลีลาธิคุณ (หลวงพ่อพูล)     วัดบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดลพบุรี
๗. พระครูประโชติธรรมวิจิตร(หลวงพ่อเพิ่ม) วัดป้อมแก้ว  อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘.  พระครูอนุวัตรชินวงศ์(หลวงพ่อจอย)       วัดโนนไทย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๙. พระครูสุวรรณวิโรจน์(หลงงพ่อชาญ)        วัดทอง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑๐. พระครูวิภัชธรรมสาร(หลวงพ่อแช่ม)       วัดสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
๑๑. พระครูกนกเทพานันท์(หลวงพ่อช้อย)     วัดโนนทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
๑๒. พระครูสิริธรรมรัต(หลวงพ่อหล่ำ)            วัดสามัคคีธรรม เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
๑๓. พระครูวิมลญาณอุดม(หลวงพ่อติ๋ว)        วัดมณีชลขัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๑๔. พระครูสุทธิวราภรณ์ (หลวงพ่อสรวง)     วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
๑๕. พระครูปทุมวรกิจ(หลวงพ่อชำนาญ)       วัดบางกุฎีทอง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
๑๖. พระครูภาวนาโสภณ(หลวงพ่อสมพร)     วัดป่าธรรมโสภณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๑๗. พระครูพิศาลจริยาภิรม(หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์)วัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๘. พระครูวิริยะธรรมคุณ ธ. (หลวงพ่อโอม)  วัดฐิติวิรยาราม อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๙. พระครูพินิตศุภการ(หลวงพ่อฉาย)           วัดเวฬุวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๒๐. พระครูศรีปริยัติพิธาน(หลวงพ่อสมาน)     วัดบ้านหาญ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒๑. พระครูประโชติบุญญภรณ์(หลวงพ่อประทวน)วัดถ้ำดาวเขาแก้ว อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
๒๒. หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล     วัดพระพุทธบาทเขายายหอม อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ
๒๓. พระครูสังฆรักษ์เมฆา ฐานุตฺตโม(พระอาจารย์แบ่ง) วัดบ้านโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๒๔. พระอาจารย์กฤษณะ  อินฺทวณฺโณ      อาศรมสถานพุทธศาสน์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๒๕. พระใบฎีกาพุทธา ญาณธโร                วัดหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

พระสงฆ์สวดภาณวารพุทธาภิเษก พระพิธีธรรมสำนักวัดมหาธาติยุวราขรังสฤษฎ์ จำนวน ๔ รูป

http://www.newsamulet.com/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 

โพสต์แนะนำ

 
Blogger Templates